antoniusberg.com - xela 6
Our last few days in Xela. Nov 19-24.
thumbnail

Around the park - 1


thumbnail

Around the park - 2


thumbnail

Around the park - 3


thumbnail

Around the park - 4


thumbnail

Around the park - 5


thumbnail

Around the park - 6


thumbnail

Xela's Parque Central - 1


thumbnail

Xela's Parque Central - 2


thumbnail

Xela's Parque Central - 3


thumbnail

Xela's Parque Central - 4


thumbnail

Hyper Paiz


thumbnail

La Pradera, Xela's Mall - 1


thumbnail

La Pradera, Xela's Mall - 2


thumbnail

La Pradera, Xela's Mall - 3


thumbnail

La Pradera, Xela's Mall - 4


thumbnail

La Pradera, Xela's Mall - 5


thumbnail

La Pradera, Xela's Mall - 6


thumbnail

Greek-style columns


thumbnail

Helados Deliciosos


thumbnail

Conquered


thumbnail

The Gallo Tree


thumbnail

Around Xela - 1


thumbnail

Around Xela - 2


thumbnail

Around Xela - 3


thumbnail

Around Xela - 4


thumbnail

Around Xela - 5


thumbnail

Around Xela - 6


thumbnail

Around Xela - 7


thumbnail

Around Xela - 8


thumbnail

Around Xela - 9


thumbnail

Around Xela - 10


thumbnail

Brian


thumbnail

Xela view


thumbnail

Mike & Kris - 1


thumbnail

Mike & Kris - 2


thumbnail

Mike & Kris - 3


thumbnail

The Taiwanese Place - 1


thumbnail

The Taiwanese Place - 2


thumbnail

Flood Damage - 1


thumbnail

Flood Damage - 2


thumbnail

Flood Damage - 3


thumbnail

Flood Damage - 4